J
I
K
A
B
دوشنبه 3 آبان 1400 23:20:10
23 خرداد 1395 14:1:40
كليه دستگاه هاي اجرايي عضو، برنامه هاي عملياتي خود را بر اساس نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي به دبيرخانه ستاد ارسال نمايند.

"پنجمين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان"، به رياست جناب آقاي طهائي استاندار محترم البرز و باحضور معاونان، مشاوران و مديران كل محترم دستگاه هاي اجرايي و رؤساي  محترم بخش خصوصي عضو اين ستاد در سالن شهداي دولت برگزار گرديد.

- جناب آقاي قائمي رييس محترم سازمان مديريت وبرنامه ريزي و دبير ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان ضمن خير مقدم به حاضرين جلسه گزارشي از روند ارسال برنامه ها توسط مديران كل دستگاه هاي اجرايي ارائه نموده و تأكيدكردند كه مي بايست برش استاني برنامه هاي دستگاه ها براساس پروژه هاي ملي ابلاغيه از سوي معاون اول محترم رئيس جمهور به وزارتخانه متبوع و صرفاً در غالب جداول نظام يكپارچه پيشبرد و پايش نيپا  به منظور يكپارچه سازي و نظم بخشيدن به طرح ها و پروژه هاي اقتصاد مقاومتي استان، ضرورت وجود فرمت يكپارچه، فرم هاي چهارگانه و واحد براي كليه دستگاه هاي اجرايي استان طراحي گرديده كه در ابتداي جلسه تقديم اعضا گرديد.

 ايشان افزود فرم هاي حاضر براي جمع بندي و ارائه گزارش هاي لازم در مقاطع زماني مختلف تهيه شده است لذا تأكيد مي گردد كه دستگاه هاي اجرايي استان ضمن هماهنگي با دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان (سازمان مديريت و برنامه ريزي استان البرز) نسبت به تكميل فرم هاي فوق در قالب لوح فشرده و به صورت فايل word به دبيرخانه ارسال نمايند و در خصوص پروژه ها و برنامه هايي كه صرفاً ملي مي باشد از مديران خواست ضمن استعلام از وزارتخانه موضوع را به دبيرخانه گزارش نمايند.

در ضمن دبيرخانه ستاد اقتصاد مقاومتي بر اساس همين فرم هاي واحد نسبت به ارزيابي عملكرد و جمعبندي اقدامات صورت پذيرفته (اقدام و عمل) اقدام خواهد نمود.

 همچنين ايشان گزارشي از احصاء پروژه هاي قابل واگذاري در استان و مصوبه حمايت از  برنامه هاي صادرات غيرنفتي و مشوق هاي صادراتي موضوع ابلاغيه جديد معاون اول محترم رئيس جمهور توضيحاتي را ارائه نمودند.

آقاي قائمي ضمن ارائه گزارشي از ميزان حضور منظم مديران در جلسات گذشته ستاد  از دستگاه ها خواست نسبت به معرفي رابطي مطلع و در راستاي پيگيري برنامه هاي اقتصاد مقاومتي به دبيرخانه اقدام فرمايند.

  سپس مديران عامل شركت هاي آبفا و آب منطقه اي استان به ارائه گزارش برنامه هاي علمياتي دستگاه خود پرداختند:

بهزاد پارسا اظهار كرد: پروژه هاي اولويت دارآب هاي منطقه اي در برنامه هاي مصوب اقتصادمقاومتي بر سه محور نصب كنتورهاي هوشمند بر روي چاه ها، نصب ابزارهاي اندازه گيري منتاسب در منابع آب هاي سطحي بر روي هزار ايستگاه همچنين پر و مسلوب المنفعه كردن ۲۰ هزار حلقه چاه فاقد پروانه بنا نهاده شده است.

وي افزود: اصلاح نظام اقتصاد صنعت آب در قالب بنگاه هاي اقتصادي، افزايش بهره وري آب در كليه مراحل زنجيره توليد تا مصرف و پايداري بهبود كيفيت و كميت خدمات آب در بخش هاي مختلف مصرف اهداف مصوبه شوري اقتصاد در بخش آب است.

مديرعامل شركت آب منطقه اي استان البرز با اشاره به اينكه مديريت تقاضاي آب، اصلاح ساختار تامين منابع آب، اصلاح الگوي مصرف آب، توسعه بازار آب و ارتقاي بهره وري آب از سياست هاي مصوبه شوراي اقتصاد در بخش آب است، گفت: نصب كنتور هوشمند بر روي چاه ها و تجهيز نقاط تحويل آب به وسايل اندازه گيري حجمي در مصارف آب هاي سطحي جز برنامه هاي عملياتي متناظر با سياست هاي ابلاغي است.

وي تصريح كرد: مطالعه علاج بخشي شبكه كُردان و نصب ابزار مناسب اندازه گيري در ورودي هاي اصلي و فرعي شبكه آبياري و زهكشي كُردان در راستاي برنامه عملياتي تجهيز نقاط تحويل آب به وسايل اندازه گيري حجمي در مصارف آب هاي سطحي است.

پارسا با بيان اينكه مطالعه و تكميل سنجش مصارف به ابزار متناسب اندازه گيري جريان و تحويل حجمي آب به ميزان ۶۴ نقطه اهداف كمي در سال هاي برنامه ششم توسعه است، گفت: تهيه و نصب كنتور هوشمند آب به تعداد ۳۰۰ عدد از جمله اهداف كمي در سال هاي برنامه ششم توسعه محسوب مي شود كه تا پايان سال ۹۴ تعداد ۲۴۶ عدد انجام شده است.

وي بيان كرد: كاهش سهم منابع آب زيرزميني در مجموعه منابع آب از طريق كاهش برداشت آب و جايگزيني نيازهاي ساير منابع جزء برنامه هاي عملياتي است.

مديرعامل آب منطقه اي استان البرز بيان كرد: در راستاي توسعه بهره برداري از آب هاي غير متعارف به عنوان منابع آب جديد توسط بخش غيردولتي مطالعات انتقال پساب تهران به كرج به ميزان ۳۰ ميليون مترمكعب صورت گرفته است.

پارسا تصريح كرد: نظارت بر اجراي عمليات طرح انتقال پساب از كرج به اشتهارد (بهره براري از منابع آب هاي غيرمتعارف با استفاده از سرمايه گذاري بخش خصوصي) به ميزان ۲۰ ميليون مترمكعب در سال از اهداف كمي برنامه ششم توسعه است.

وي با بيان اينكه به منظور جلوگيري از افت سطح سفره هاي آب زيرزميني و جبران كسري حجم مخزن، تغذيه مصنوعي و بخش سيلاب در دشت ممنوعه بحراني هشتگرد به ميزان ۱۲.۵ ميليون متر مكعب در دستور كار است، گفت: پر و مسلوب المنفعه كردن چاه هاي فاقد پروانه مضر به مصالح عمومي به تعداد ۲ هزار و ۱۱۰ حلقه انجام مي شود كه تا پايان سال گذشته ميزان هزار و ۱۱۰ حلقه صورت گرفته است.

مديرعامل آب منطقه اي استان البرز گفت: به منظور جلوگيري از افت سطح سفره هاي آب زيرزميني كاهش بهره برداري چاه هاي كشاورزي در دشت پايلوت هشتگرد به ميزان ۳۰ درصد معادل ۵۶ ميليون متر مكعب از اهداف كمي در سال هاي برنامه ششم توسعه است.

وي با اشاره به اينكه براي حفاظت از حدود بستر و حريم رودخانه، مطالعات مرحله اول ساماندهي رودخانه ها به ميزان ۲۶۴ كيلومتر در دست اقدام است، گفت: به منظور حفاظت از حدود بستر و حريم رودخانه ها، اجراي عمليات نشانه گذاري حدود بستر و حريم رودخانه ها به ميزان ۱۷۵ كيلومتر از اهداف برنامه ششم توسعه است.

پارسا در پايان خاطرنشان كرد: به منظور حفاظت از منابع آب هاي زيرزميني و سطحي، جلوگيري از برداشت هاي غيرمجاز؛ استفاده از ظرفيت هاي پايش هوايي «پهپاد» جهت شناسايي دستگاه هاي حفاري غيرمجاز و متجاوزان به حريم و بستر رودخانه ها استفاده مي شود.

همچنين آقاي رضايي فر مديرعامل شركت آبفاي استان البرز در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان اظهار كرد: از بدو تشكيل شركت هاي آب و فاضلاب حدود ۴ هزار و ۵۰۰ كيلومتر شبكه آب و فاضلاب اجرا شده كه نگهداري از اين شبكه ها مبحث قابل توجهي است.

وي با بيان اينكه نگهداري و بهره برداري اين شبكه ها مطلب قابل تاملي است، افزود: هم اكنون حدود يك ميليون واحد مسكوني در استان البرز تحت پوشش خدمات شبكه آب قرار دارد.

مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان البرز خاطرنشان كرد: در حال حاضر ۲۴۰ هزار واحد در استان البرز تحت پوشش شبكه جمع آوري و دفع فاضلاب قرار دارد همچنين بايد به اين نكته نيز اذعان داشت كه بر اساس بند يك سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي برنامه هاي شركت آب و فاضلاب تدوين شده است.

وي تصريح كرد: اجراي ۱۰۰ درصد پروژه هاي عمراني با استفاده از پيمانكاران، نيروهاي داخلي سرمايه انساني و علمي كشور انجام شده همچنين در طول سال جاري  تعداد پروژه هايي كه از سال گذشته به امسال منتقل شده ۱۶۵ پروژه با مبلغ تقريبي ۳۵۵ ميليارد يورو بوده است.

وي با اشاره به اينكه اجراي ۱۲ كيلومتر توسعه شبكه فاضلاب منطقه حسن آباد با نصب انشعابات مربوطه و مبلغ ۵۶ ميليارد ريال تا پايان سال جاري به اتمام و بهره برداري مي رسد، گفت: اجراي ۱۶ كيلومتر توسعه شبكه فاضلاب شاهين ويلا با نصب انشعابات مربوطه به مبلغ ۷ و نيم ميليارد تا ماه آينده آغاز مي شود كه براي اين مهم مدت زمان انجام كار يكسال در نظر گفته شده است.

مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان البرز با بيان اينكه شروع عمليات آب شيرين كن اشتهارد با روش «بي.او.او» و بهره برداري از آن در سال جديد آغاز و تا كنون ۳۰ درصد پيشرفت فيزيكي داشته است، افزود: مبلغ سرمايه گذاري انجام گرفته براي اين پروژه ۶.۲ ميليارد تومان بوده كه تا پايان سال جاري به اتمام مي رسد.

وي تصريح كرد: به طور قطع با اجرايي شدن اين پروژه و اجراي خطوط انتقال توزيع تا سال ۱۴۰۰ مشكل تامين آب شرب شهر اشتهارد به طور كامل برطرف مي شود.

رضايي فر اظهار كرد: مشكلات حقوقي عمليات احداث تصفيه خانه فاضلاب كرج برطرف شده  و اين پروژه فعال است از اين رو اميدواريم تا پايان مهر ماه سال آينده ۲۸۰ هزار نفر به ظرفيت تصفيه فاضلاب در شهر كرج افزوده شود.

وي با بيان اينكه در بخش آب، افزايش ظرفيت تصفيه خانه شماره ۲ از هزار و ۳۵۰ ليتر به هزار و ۷۰۰ ليتر را داشتيم كه با حداقل اعتبارات در حال انجام است، افزود: با تكميل تصفيه خانه آب نيز ظرفيت تصفيه آب از هزار و ۶۰۰ ليتر كنوني در پايان سال ۹۶ به حدود ۲ هزار و ۴۵۰ ليتر بر ثانبه افزايش مي يابد.

مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان البرز گفت: بحث انتقال فاضلاب شهرك ابريشم به ظرفيت خالي موجود مهرشهر با برآورد اعتبار ۶ ميليارد ريالي تا پايان سال جاري انجام مي پذيرد.

وي در پايان افزود: در سال جاري مبلغ ۸۳ ميليارد تومان خريد لوله، اتصالات و تجهيزات در طول سال مورد نياز است كه بيش از ۹۰ درصد آن با استفاده از توليدات داخلي انجام مي شود.

جناب آقاي طهايي استاندار محترم و فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتي استان در جمع بندي اهم موضوعات طرح شده در جلسه"ستاد اقتصاد مقاومتي استان" كه در سالن شهداي دولت برگزار شد، چند نكته را مورد تأكيد قرار داد كه نخستين موضوع به ساماندهي چاه هاي غيرمجاز اختصاص داشت و البته اظهار داشتند مسدود كردن چاه هاي غير مجاز به گونه اي باشد كه از مسير توسعه خارج نشويم . ايشان با بيان اينكه آب منطقه اي استان متولي سر و سامان دادن به چاه ها و بستن درب آنهاست، يك راهكار هم فرا روي اين سازمان قرار داد و آن بحث هوشمند سازي بود وي فرايند كنتورگذاري و يا هوشمند سازي را راه چاره چاه هاي غيرمجاز دانست و آن را ابزاري براي كنترل چاه ها قلمداد كرد و از آب منطقه اي خواست تا در مسير تحقق اين طرح اقدام كند.

ايشان همچنين جاي شركت هاي دانش بنيان را در برنامه هاي اقتصاد مقاومتي خالي دانست و گفت: بايد در قالب كارگروه ها از دانشگاه ها و پارك هاي علم و فناوري در كنار شركت هاي دانش بنيان براي اجراي طرح هاي اقتصادي بصورت عملياتي اقدام كرد.

وي همچنين اظهار داشت ، در اجراي تمامي برنامه هاي اقتصاد مقاومتي موضوع فرهنگ و پيوست فرهنگي يكي از الزامات در طرح هاست، آنچه مورد تأكيد مقام معظم رهبري و دست اندركاران نظام اسلامي است پرداختن به مسئله فرهنگ و ديده شدن اين بخش در تمامي امور حتي اقتصاد فرهنگ است.

استاندار البرز در محور ديگري به سفر اخير هيات اقتصادي وتجاري البرز به روسيه اشاره كرد و اصلي ترين دغدغه در بازارهاي هدف را خاطر نشان كرد؛ آنچه مرتبط با رونق سرمايه است. طهائي بازار فروش را مهمترين اصل در تجارت خارجي خواند و با بيان اينكه توليد موجب شده از فروش غافل شويم، گفت: بحث بازاريابي محصولات توليدي اصلي ترين مولفه است كه به آن توجه نداريم. تمام تلاش ما بر روي توليد متمركز شده در حالي كه فروش مغفول مانده است؛ كالاهاي توليد شده به دليل عدم وجود بازار خريد در انباري ها انبار مي شود.

استاندار البرز بااشاره به بخش خصوصي و انتقاد به اينكه به دنبال رفع موانع توليد هستيم در حالي كه هنوز نتوانسته ايم كالاهاي توليدي خود را به فروش برسانيم و براي آن بازار خريد پيدا كنيم افزود: توليدكننده اي موفق است كه بتواند توزيع كننده و بازرگان خوبي هم باشد؛ لذا نيازمند است كه در اين بخش كارهاي كارشناسي تخصصي صورت گيرد و در بحث امور بازرگاني به صورت ويژه متمركز شويم.
نسخه قابل چاپ
Powered by Tetis PORTAL